Trädplantering och skydd av skog i Etiopien

Lokala samhällen i Sodo, Etiopien driver tillsammans med välgörenhetsorganisationen World Vision ett projekt där nya träd planteras och allvarligt förfallen skog skyddas på Damotabergets sluttningar. Det långsiktiga målet är att helt återställa områdets ekosystem, minska översvämningar och i och med att marken blir bördigare göra jordbruket lönsammare.

Projektet som inleddes 2006 är ännu i ett tidigt skede, men klart över en miljon träd har redan planterats under projektets gång. Så länge projektet pågår kommer det att binda åtminstone 189 000 tCO2e. En tCO2e motsvarar i genomsnitt sex planterade träd.

Projektområdet omfattar över 500 hektar mark. I området finns åtta hotade djurarter vars livsmiljö projektet också tryggar och förbättrar. Projektet strävar efter att öka lokalbefolkningens motivation att skydda skogen. Till arbetet hör att ordna utbildningar till exempel i boskapsskötsel och skogsodling. Via projektet samlas också medel för att en för- och grundskola ska kunna byggas.

Hesburgers andel i projekt 10/2016–12/2022

  • Kompensationen för koldioxidavtryck motsvarar omkring 162 500 planterade träd.
  • Tack vare skogarna har bysamhällena lyckats odla hö och gräs för boskap och effekterna av förödande översvämningar har minskat.
  • Med hjälp av stödet har man kunnat anordna utbildning för 429 jordbrukare.
  • Projektet har stor sysselsättande betydelse och främjer naturens mångfald.

Läs mer om vårt andra projekt: 

Bättre kokapparater till Uganda