Hesburger är en betydande arbetsgivare

Hesburger sysselsätter årligen till och med tusentals personer i Finland och utomlands. Största delen av de nya anställda är unga som utför sin arbetspraktik, arbetar deltid vid sidan om studierna eller tar det första steget ut i arbetslivet.

För många unga är Hesburger den första arbetsplatsen där de får bekanta sig med arbetslivets regler. Å andra sidan har Hesburgeranställda också chans att utveckla sig och avancera – ett stort antal Hesburgeranställda som arbetat i kedjan till och med i flera årtionden utför chefsuppgifter.

Rekrytering och utbildning av arbetslösa

Under de fyra senaste åren har Hesburger i samarbete med ELY-centralerna och arbets- och näringsbyråerna genomfört ett stort antal rekryteringar och utbildningsprojekt. Via dessa projekt har Hesburger sysselsatt över hundra unga, arbetslösa arbetssökande.

Det sociala företaget ger arbete

Sommaren 2012 grundade Hesburger det sociala företaget Hese-Help som strävar efter att sysselsätta funktionsnedsatta personer och långtidsarbetslösa. Företaget samarbetar bland annat med specialläroanstalter och näringsbyråer. Det sociala företaget är en naturlig utvidgning av Hesburgers roll som en betydande arbetsgivare för unga och en ansvarsfull finländsk arbetsgivare.

Ett socialt företag är ett företag som förutom den normala affärsverksamheten koncentrerar sig på att ge funktionsnedsatta personer och långtidsarbetslösa arbete samt på dithörande stödåtgärder. Sedan 2013 har Hese-Help gett sju personer fast anställning. Erfarenheterna av företagets verksamhet har varit positiva och socialt ansvar upplevs ha fått rotfäste i de restauranger där sysselsatta har arbetat.

Långa anställningsförhållanden, korta frånvarotider

Långa anställningsförhållanden och minimalt med frånvaro är tecken på tillfredsställelse med det egna arbetet. Därför är det viktigt för Hesburger att arbetstagarna trivs och företaget vill också satsa på detta. Arbetstillfredsställelsen mäts kontinuerligt och utgående från feedbacken strävar vi efter att förbättra arbetsförhållandena för att tillgodose behoven som uppstår vid olika enheter.

Ett tecken på att arbetstagarna trivs i arbetet är bland annat sjukfrånvarosiffrorna som är lägre än i branschen i övrigt samt att anställningsförhållandena är längre än för andra arbetsgivare i branschen. År 2014 var antalet sjukfrånvarodagar per person i genomsnitt 5,9* dagar. Sjukfrånvarons relativa andel av den totala arbetstiden var 2,49 %.

För att hjälpa arbetstagarna att må bra delar Hesburger ut konditionsbonus. För att klarlägga vilken inverkan dessa har på personalen utfördes en enkät våren 2013. Enkäten besvarades av 454 arbetstagare. 43 % av dessa ansåg att konditionsbonusen ökade arbetshälsan. Dessutom upplevde 31 % att konditionsbonusen hade fått dem att motionera mer.

En betydande och solid arbetsgivare

Hesburger är en betydande arbetsgivare i Finland. Kedjan erbjuder ett stort antal arbetsplatser särskilt till unga. Medelåldern bland de sammanlagt 1 729* arbetstagarna var 26,4 år 2014. Hesburger är också en solid arbetsgivare, eftersom bolaget har 1 672 fast anställda och endast 57 visstidsanställda. Nya arbetsplatser uppstår kontinuerligt då nya restauranger öppnas på nya orter. Hesburger skapar nya arbetsplatser även utomlands.

Hesburgers anställda i siffror* 2014
Antalet fast anställda: 1672
Antalet visstidsanställda: 57
Antalet anställda sammanlagt: 1729
Arbetstagarnas medelålder: 26,4
Den genomsnittliga längden på anställningsförhållandena: 2 år, 1 månad 
Den genomsnittliga längden på chefernas anställningsförhållande: 4 år, 4 månader
Antalet nya fast anställda: 645 
Visstidsanställdas omsättning: 217 (inledda)/171 (avslutade)

Breda karriärutvecklingsmöjligheter lockar de anställda att avancera

Hesburger är en dynamisk, ungdomlig och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder sina anställda omfattande utvecklings- och tillväxtmöjligheter. Ett av de viktigaste sätten att utbilda sig är att delta i chefsutbildningen. En arbetstagare som avlagt denna utbildning kan börja utföra chefsuppgifter oavsett sin grundutbildning.

En jämställd arbetsgivare

Med hjälp av utbildningsprogram vill Hesburger sporra anställda att delta i chefsutbildningen. År 2014 var 86 % av dem som avlagt chefsutbildningen kvinnor och 14 % män. Av dem som börjat utföra chefsuppgifter var 84 % kvinnor och 16 % män. Sammanlagt var 84,3 % av cheferna kvinnor och 15,7 % män. På Hesburger går könsfördelningen bland chefer hand i hand med könsfördelningen bland alla anställda. Av alla anställda var 81,8 % kvinnor och 18,2 % män 2014. Vi kan därför säga att de anställda vid Hesburger avancerar tack vare sin kompetens, inte beroende på sitt kön. Hur jämställdheten förverkligas följs också årligen.

Cheferna trivs i sitt arbete

Cheferna trivs mycket bra i sitt arbete, då deras arbetstillfredsställelse är hög mätt på olika sätt. Ett tecken på att de trivs är också att chefernas anställningsförhållande i genomsnitt är 4,4 år.

*Siffrorna i artikeln gäller endast anställda i Burger-In Oy:s restauranger

Video: Förebilder (på finska)