Hesburger är en betydande arbetsgivare

Hesburger sysselsätter årligen till och med tusentals personer i Finland och utomlands. Största delen av de nya anställda är unga som utför sin arbetspraktik, arbetar deltid vid sidan om studierna eller tar det första steget ut i arbetslivet.

Rekrytering och utbildning av arbetslösa

Under de fyra senaste åren har Hesburger i samarbete med ELY-centralerna och arbets- och näringsbyråerna genomfört ett stort antal rekryteringar och utbildningsprojekt. Via dessa projekt har Hesburger sysselsatt över hundra unga, arbetslösa arbetssökande.

Långa anställningsförhållanden, korta frånvarotider

Långa anställningsförhållanden och minimalt med frånvaro är tecken på tillfredsställelse med det egna arbetet. Därför är det viktigt för Hesburger att arbetstagarna trivs och företaget vill också satsa på detta. Arbetstillfredsställelsen mäts kontinuerligt och utgående från feedbacken strävar vi efter att förbättra arbetsförhållandena för att tillgodose behoven som uppstår vid olika enheter.

Ett tecken på att arbetstagarna trivs i arbetet är bland annat sjukfrånvarosiffrorna som är lägre än i branschen i övrigt samt att anställningsförhållandena är längre än för andra arbetsgivare i branschen. 

En jämställd arbetsgivare

Med hjälp av utbildningsprogram vill Hesburger sporra anställda att delta i chefsutbildningen. År 2017 var 86,2 % av cheferna kvinnor och 13,8 % män. På Hesburger går könsfördelningen bland chefer hand i hand med könsfördelningen bland alla anställda. Av alla anställda var 84,8 % kvinnor och 15,2 % män 2017. Vi kan därför säga att de anställda vid Hesburger avancerar tack vare sin kompetens, inte beroende på sitt kön. Hur jämställdheten förverkligas följs också årligen.

*Siffrorna i artikeln gäller endast anställda i Burger-In Oy:s restauranger

Läs mer: 
Personal
Utbildning

Video: Förebilder (på finska)

Sidan är uppdaterad 28.7.2020.