Etiska principer

Som en del av Hesburgers ansvarsutvecklingsarbete har vi sammanställt principer enligt vilka Hesburger förbinder sig till följande:

 • Vi följer den lokala lagstiftningen och de lokala bestämmelserna i all vår verksamhet.
 • Vi berättar öppet om vår verksamhet och våra produkter för alla våra intressenter.
 • Vi säkerställer våra produkters kvalitet och säkerhet.
 • Vi strävar efter att minska de skadliga miljöeffekterna av vår verksamhet och göra positiva gärningar för miljöns skull.
 • Vi är en pålitlig arbetsgivare.
 • Vi ger eller tar inte emot direkta eller indirekta mutor eller andra förmåner som kan betraktas som mutor eller korruption.
 • Vi främjar långa samarbetsrelationer och agerar ärligt med alla våra samarbetspartner.
 • Vi förutsätter att mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna respekteras i våra inköpskedjor.
 • Vi behandlar djur ändamålsenligt.
 • Vi tillämpar etiska tillvägagångssätt i vår marknadsföring.
 • Vi bemöter våra kunder jämlikt och för en öppen dialog med dem.

Om vi upptäcker att någon av ovan nämnda principer inte förverkligas i Hesburgers verksamhet eller inköpskedja vidtar vi omedelbart korrigerande åtgärder. Om du upptäcker ett agerande i Hesburgers verksamhet eller inköpskedja som är i strid med de etiska principerna ber vi dig meddela oss omedelbart på responsibility@hesburger.fi.

Hesburgers visselblåsarkanal är avsedd för Hesburgers nuvarande och tidigare anställda och jobbsökare samt för Hesburgers samarbetsparter och deras anställda.