VILLKOR FÖR DISTANSFÖRSÄLJNING AV HESBURGER-GÅVAN & HESBURGERS KUNDREGISTER: INTEGRITETSPOLICY

VILLKOR FÖR DISTANSFÖRSÄLJNING AV HESBURGER-GÅVAN

Dessa villkor gäller presentkort (nedan ”Hesburger-gåvan) som köpts via Hesburger-applikationen. Kunden godkänner dessa villkor för Hesburger-gåvan i samband med köpet.

1. Tjänsteleverantör

Burger-In Oy (nedan ”Hesburger”)
2031967-6
Slottsgatan 34, 20100 Åbo, Finland

2. Villkor för användning av Hesburger-gåvan

För att kunna köpa/lösa in Hesburger-gåvan ska kunden vara medlem i Hesburgers Bonusklubb och dessutom använda Hesburger-appen som registrerad användare. Hesburger-gåvan är personlig. Hesburger-gåvan kan tills vidare bara köpas i Finland.

Kunden kan köpa Hesburger-gåvan i Hesburger-appen. Kunden kan vid köptillfället bestämma vilket saldo i euro som ska laddas som Hesburger-gåva. Kunden kan i samband med beställningen ladda upp valfri bildfil som bakgrundsbild i Hesburger-gåvan samt lägga till en hälsningstext. Alternativt kan kunden välja en färdig bildfil till Hesburger-gåvan i Hesburger-appen.

Vid köpet av Hesburger-gåva anger kunden gåvomottagarens telefonnummer, till vilket Hesburger skickar ett sms-medddelande om gåvan efter köpet.

Gåvomottagaren ska via en länk i sms:et lösa in Hesburger-gåvan senast 30 dagar efter att Hesburger-gåvan köptes. När gåvomottagaren har löst in Hesburger-gåvan laddas gåvosaldot på gåvomottagarens Bonuskonto. Därefter har gåvomottagaren tillgång till Hesburger-gåvan som saldo på Bonuskontot i enlighet med Bonusklubbens regler. Hesburger-gåvan kan inte omvandlas till pengar eller ett fysiskt presentkort.

Om gåvomottagaren inte är medlem i Hesburgers Bonusklubb ska han eller hon bli medlem för att kunna lösa in Hesburger-gåvan. Gåvogivaren får ett meddelande när gåvomottagaren har löst in Hesburger-gåvan.

Om gåvomottagaren inte går med i Bonusklubben eller löser in Hesburger-gåvan inom 30 dagar överförs saldot som laddats i Hesburger-gåvan till saldot på gåvogivarens Bonuskonto då inlösenstiden på 30 dagar löpt ut.  

3. Prisuppgifter

Hesburger-gåvan betalas i samband med beställningen i Hesburger-appen, och betalningen kan göras med vilka betalningssätt som helst som kunden har tillgång till och som erbjuds i Hesburger-appen. Hesburger-gåvan kan dock inte betalas med saldot på kundens eget Bonuskonto.

Minsta belopp för en Hesburger-gåva är 5 euro.

4. Leveranskostnader och -villkor

Då kunden betalat för Hesburger-gåvan skickar Hesburger ett sms med en länk till det telefonnummer som kunden angett. Via länken kan gåvomottagaren lösa in Hesburger-gåvan. Saldot på Hesburger-gåvan överförs till gåvomottagarens Bonuskonto efter att han eller hon löst in Hesburger-gåvan.

Inga separata kostnader debiteras för leverans av Hesburger-gåvan.

Hesburger ansvarar inte för om operatören på grund av funktionsstörning eller andra orsaker inte levererar Hesburgers sms till gåvomottagaren.

Kunden ska kontrollera mottagarens telefonnummer noggrant innan beställningen skickas. Hesburger ansvarar inte för om kunden har angivit fel telefonnummer och Hesburger-gåvan därmed levereras till fel mottagare.

Hesburger ansvarar inte för skada, funktionsstörning eller -fördröjning som beror på force majeure. Som force majeure betraktas sådan oförutsebar omständighet eller ändring i förhållanden som är utanför Hesburgers kontroll och som Hesburger inte rimligen hade kunnat förutse eller vars följder Hesburger inte hade kunnat undvika.

5. Orderbekräftelse

Hesburger skickar en bekräftelse på beställningen av Hesburger-gåvan till kundens e-postadress. För att kunna skicka ett bekräftelsemeddelande måste kunden ha angett en e-postadress i samband med beställningen. Kunden ska kontrollera e-postadressen innan beställningen skickas. Hesburger-appen innehåller dessutom en lista med Hesburger-gåvor som kunden beställt.

6. Dataskydd

Personuppgifter som skickas i samband med att kunden beställer en tjänst behandlas i enlighet med Bonusklubbens integritetspolicy. Hesburger har berättigat intresse att behandla uppgifter som kunden lämnar i samband med beställning av en Hesburger-gåva för att utföra tjänsten och för att ha nödvändig kontakt med gåvomottagaren för att utföra tjänsten. Efter att Hesburger-gåvan lösts in behandlas även gåvomottagarens uppgifter i enlighet med Bonusklubbens integritetspolicy.

Uppgifterna och bildfilerna i Hesburger-gåvan raderas från gåvogivaren och gåvomottagaren i enlighet med Bonusklubbens integritetspolicy i samband med att uppgifterna i Bonusklubben raderas. Hesburger kan dock vid behov förkorta lagringstiden för uppgifter och bildfiler i Hesburger-gåvan vid utvecklingen av sina tjänster.

7. Rättigheter gällande bilder kopplade till Hesburger-gåvan

Genom att ladda upp en bakgrundsbild till Hesburger-gåvan försäkrar kunden att

a) han eller hon har rätt att använda och överlåta bildmaterialet

b) innehållet i bildmaterialet inte strider mot lagen eller god sed

c) bildfilen inte innehåller virus eller andra orena och destruktiva egenskaper.

Kunden bekräftar också att Hesburger kan inkludera bildfilen eller en del i den i Hesburger-gåvan utan ansvars- eller betalningsskyldighet.

Hesburger ansvarar inte för innehållet i bildfiler som skickats av Hesburgers kunder. Hesburger kan efter eget övervägande när som helst radera bildfiler som kunderna skickat från sin server. Materialet som kunden laddat upp till Hesburgers server betraktas som icke-konfidentiellt material som är fritt från upphovsrättigheter.

8. Annulleringsrätt och annulleringsanvisning

Kunden har rätt att annullera beställningen av en Hesburger-gåva inom 14 dagar utan att ange skäl, förutsatt att gåvomottagaren inte har löst in Hesburger-gåvan än. Kunden avstår från sin annulleringsrätt i samma stund som gåvomottagaren löser in Hesburger-gåvan.

Annulleringstiden upphör 14 dagar efter att Hesburger-gåvan köptes. För att följa annulleringstiden räcker det att kunden skickar ett meddelande om att nyttja sin annulleringsrätt innan annulleringstiden löper ut.

För att nyttja sin annulleringsrätt ska kunden meddela Hesburger om sitt beslut att annullera avtalet på ett entydigt, bestående sätt. Kunden kan anmäla annulleringen via e-post till adressen bonusklubi@hesburger.fi.

Som skriftligt annulleringsmeddelande räcker följande:

Mottagare + kontaktuppgifter
Jag/vi (*) meddelar att jag/vi (*) vill annullera mitt/vårt (*) avtal om leverans (*) av följande varor/utförande (*) av följande tjänst:
Beställningsdatum (*)/Mottagningsdatum (*)
Konsumentens namn (*)/Konsumenternas namn (*)
Konsumentens adress (*)/Konsumenternas adresser (*)
Konsumentens underskrift (*)/Konsumenternas underskrifter (*) (endast om blanketten fylls i i pappersform)
Datum

(*) Stryk det som inte gäller

9. Följderna av annullering

Om kunden annullerar detta avtal returnerar Hesburger saldot i Hesburger-gåvan till kunden utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter att ha fått annulleringsmeddelandet. Returen genomförs med samma betalningssätt som kunden använde för att köpa Hesburger-gåvan.

10. Reklamationer av Hesburger-gåvan

Reklamationer av Hesburger-gåvan kan riktas till Hesburger på följande sätt:

Per telefon:
Växel: +358 2 4808 9000 (vardagar 8–16)
Per e-post: bonusklubi@hesburger.fi

11. Övriga villkor.

Finlands lag tillämpas på användningen av tjänsten och på dessa villkor.

Hesburger kan ändra eller uppdatera Hesburger-gåvan eller ta Hesburger-gåvan ur bruk efter eget övervägande. Det inkluderar tillägg till dessa användningsvillkor. Däremot informeras kunden om väsentliga avtalsändringar i rimlig tid i förväg före ändringen.

Parterna strävar efter att i första hand avgöra meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av detta avtal genom förhandling. Om någon förlikning inte nås avgörs meningsskiljaktigheterna i en behörig domstol på kundens hemort. Kunden kan också hänskjuta tvisten till en behörig domstol på Hesburger hemort. Kunden kan dessutom hänskjuta tvisten till konsumenttvistenämnden: Konsumenttvistenämnden, PB 306, 00531 Helsingfors, Finland, www.kuluttajariita.fi

HESBURGERS KUNDREGISTER: INTEGRITETSPOLICY

Hesburger-gruppen har förbundit sig att skydda sina kunders integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Burger-In Oy och övriga bolag i Hesburger-gruppen i EU/EES-området (nedan ”Hesburger” eller ”vi”) behandlar sina kunders (nedan ”Kunden”) personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter baserat på vilka Kunden kan identifieras, som till exempel namn och telefonnummer.

1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter sker till exempel då vi tar emot Kundens kundfeedback eller då Kunden gör ett köp i Hesburgers webbutik. För våra kunder som tillhör Bonusklubben berättar vi om behandlingen av personuppgifter i en separat integritetspolicy (Bonusklubbens integritetspolicy), som du kan läsa i Hesburger-appen eller under Bonusklubben-sektionen på Hesburgers webbplats.

Grund för behandling kan vara Kundens samtycke, ett avtal som ingåtts med Hesburger, vår rättsliga skyldighet eller ett berättigat intresse i relation till vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter endast till den del som det behövs för följande ändamål:

 • Sköta och utveckla kundrelationen mellan Hesburger och Kunden
  • Behandla och besvara kundfeedback (grund för behandling: berättigat intresse)
  • Behandla kompensationsbegäran och krav på ersättning och besvara dem (grund för behandling: rättslig skyldighet)
 • Anordna utlottningar och tävlingar, skicka vinster samt publicera vinnare enligt tävlingsreglerna (grund för behandling: berättigat intresse)
 • Leverera och behandla beställningar gjorda i webbutiken (grund för behandling: avtal, rättslig skyldighet)
 • Utveckla webbsidan, analysera användningen samt anpassa marknadsföringen (grund för behandling: samtycke). Mer information om de cookies som Hesburger använder finns i vår Cookiepolicy.
 • Berättigat intresse som grund för behandling baseras på lagen och användning av det förutsätter att den registrerades intressen och rättigheter beaktas mycket noggrant. Berättigat intresse innebär behandling som väsentligen anknyter till den personuppgiftsansvarigas verksamhet och som Kunden rimligen kan anta tillhöra den personuppgiftsansvarigas verksamhet.

Personuppgifter får endast behandlas för i förväg definierade användningsändamål. Till exempel skickas inte direktmarknadsföring till Kunden baserat på de kunduppgifter som Kunden gett utan Kundens uttryckliga samtycke och kunduppgifterna behandlas inte på annat sätt i strid med denna beskrivning.

2. Vilka uppgifter samlas in och vilka är datakällorna?

Uppgifterna samlas in direkt från Kunden själv, då kunden är i kontakt med Hesburger till exempel för att ge kundfeedback eller för att delta i en tävling eller då Kunden utför ett ärende i Hesburgers webbutik. Sådana uppgifter är bland annat Kundens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer i Hesburgers Bonusklubb, uppgifter i anknytning till utlottnings- och tävlingssvar, tillstånd och samtycken, kontaktuppgifter till mottagaren av ett presentkort vid beställning av presentkort samt meddelande till mottagaren av presentkort.

Uppgifter samlas också in i samband med att tjänsten används. När Kunden uträttar ett ärende i Hesburgers webbutik sparas information om Kundens köp, som beställningstid och betalningsuppgifter, i registret. Vad gäller användningen av Hesburgers webbplats samlas information som rör användaren in, som IP-adress, webbläsare och tidpunkt för besöket.

3. Vilka behandlar personuppgifterna?

På Hesburger behandlas personuppgifter av personer i vars arbetsuppgifter det ingår att underhålla och administrera tjänsterna i fråga. För att behandla saken kan uppgifterna överlåtas internt i Hesburger-företagsgruppen.

Vi använder också tredjepartstjänster vid behandlingen av personuppgifter. Vi förutsätter att uppgifterna endast används för att uppfylla ovan beskrivna ändamål.

Uppgifter överlåts till följande parter utanför Hesburger:

 • Till företag som utövar Hesburger-verksamhet på franchiseprincip. Sådana uppgifter är bl.a. kundfeedback och kompensationsbegäran. De fullständiga namnen och kontaktuppgifterna till företag som utövar Hesburger-verksamhet presenteras på Hesburgers webbplats i anslutning till respektive verksamhetsplats uppgifter.
 • Till företag som ansvarar för underhåll och utveckling av Hesburgers IT-tjänster.
 • Till leverantören av betalningsförmedlingstjänster samt företag som tillhandahåller transporttjänster när det gäller webbutiken.
 • Till brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter om det behövs till följd av lag, förordning eller laglig begäran, för att utreda brott eller försvara sig mot eller framställa rättsliga anspråk.
 • Till försäkringsbolaget för skadereglering.
 • Till köparen av verksamheten vid eventuell försäljning av affärsverksamhet eller annat förretagsarrangemang.

  4. Överföring av uppgifter till tredje länder och skyddsåtgärder vid överföring

 Hesburger använder underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter och i samband med detta behandlas uppgifterna också utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om personuppgifter överförs utanför EU eller EES-området säkerställer vi tillräckligt skydd av personuppgifterna till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. 

 5. Dataskydd

Hesburger vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Registret lagras elektroniskt. Användning av registret samt ändring och behandling av uppgifter sker endast med användaridentifiering med flera behörighetsnivåer genom en krypterad applikation. Endast utsedda personer som fått i uppdrag att underhålla och hantera systemet får använda registret. Uppgifterna i registret skyddas mot åtkomst utifrån och användningen av registret övervakas.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas enligt följande:

 • Kundfeedback och kompensationsbegäran: Uppgifterna raderas inom ett (1) år efter att Kunden lämnat kundfeedbacken. Uppgifterna kan dock sparas längre vid behov, om det finns ett motiverat skäl för det såsom kompensation som betalats till kund baserat på kundfeedback eller skadestånd eller något annat lagstadgat skäl.
 • Uppgifter om deltagare i utlottningar och tävlingar: Uppgifterna raderas då vinnaren har kontaktats och vinsterna har delats ut.
 • Personuppgifter och uppgifter om ärenden i webbutiken: Uppgifterna sparas så länge som det behövs enligt lagstiftning rörande bokföring och konsumentskydd.
 • Uppgifter från webbplatsen: Specificerad information om lagringstiden för cookies finns i vår separata Cookiepolicy.
 • Övriga kunduppgifter: Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla något av ovanstående behandlingsändamål. 
7. Gemensamt personuppgiftsregister med Facebook

Då Hesburger har gemensamma sidor på Facebook är Hesburger och Facebook Ireland Limited gemensamma personuppgiftsansvariga för besöksuppgifterna på Hesburgers sidor. Facebook behandlar sina användares personuppgifter i enlighet med sin egen integritetspolicy: www.facebook.com/privacy/. Facebook är huvudsakligen ansvarig för att följa dataskyddslagstiftningen samt trygga dataskyddet och den registrerades rättigheter i sina tjänster. Hesburger behandlar uppgifterna baserat på berättigat intresse.

Hesburger får information av Facebook om sådana uppgifter om en enskild registrerad som fastställts som offentliga, som uppgifter om användarnamn och profilbild. Vi behandlar endast uppgifterna för våra egna ändamål, som för att berätta om nya produkter och tjänster, bedriva marknadsföring, ta emot kundfeedback, köpa reklam av Facebook och mäta hur väl reklamen når användarna.

8. Information om automatiserat beslutsfattande (profilering)

Hesburger utför inte automatiserat beslutsfattande såsom profilering baserat på Hesburgers kundregister.

 

9. Kundens rättigheter

Kunden kan utöva nedanstående rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till Hesburger.

Rätt till åtkomst

Kunden har rätt att granska sina uppgifter.

Rätt att kräva rättelse av fel

Kunden har rätt att kräva rättelse av inexakta eller felaktiga uppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Kunden har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas från Kundregistret (”rätt att glömmas bort”). Hesburger vidtar åtgärder för att radera uppgifterna utan opåkallad försening på Kundens begäran såvida det inte finns juridiska skäl att neka raderingen. 

Rätt att begränsa och motsätta sig behandling av uppgifter

Kunden har rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter. Efter Kundens begäran ska Hesburger inte längre behandla Kundens personuppgifter, såvida det inte finns juridiska skäl för det.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Kunden har rätt att erhålla sina personuppgifter på ett organiserat och allmänt godtaget sätt så att Kunden kan överlåta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

10. Rätt att framställa klagomål

Kunden kan framställa ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till en myndighet i det EU-land som han eller hon bor i. Närmare information om nationella dataskyddsmyndigheter finns här:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

11. Vem ansvarar för dina personuppgifter i registret och vem kan du kontakta?

Personuppgiftsansvarig är Burger-In Oy.

Kontakta oss per brev eller e-post vid frågor om registret:

Burger-In Oy
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland
privacy@hesburger.fi

Uppdaterad version 2.2.2021