HESBURGERS KUNDREGISTER: INTEGRITETSPOLICY

Hesburger-gruppen har förbundit sig att skydda sina kunders integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Burger-In Oy och övriga bolag i Hesburger-gruppen i EU/EES-området (nedan ”Hesburger” eller ”vi”) behandlar sina kunders (nedan ”Kunden”) personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter baserat på vilka Kunden kan identifieras, som till exempel namn och telefonnummer.

1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter sker till exempel då vi tar emot Kundens kundfeedback eller då Kunden gör ett köp i Hesburgers webbutik. För våra kunder som tillhör Bonusklubben berättar vi om behandlingen av personuppgifter i en separat integritetspolicy (Bonusklubbens integritetspolicy), som du kan läsa i Hesburger-appen eller under Bonusklubben-sektionen på Hesburgers webbplats.

Grund för behandling kan vara Kundens samtycke, ett avtal som ingåtts med Hesburger, vår rättsliga skyldighet eller ett berättigat intresse i relation till vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter endast till den del som det behövs för följande ändamål:

 • Sköta och utveckla kundrelationen mellan Hesburger och Kunden
  • Behandla och besvara kundfeedback (grund för behandling: berättigat intresse)
  • Behandla kompensationsbegäran och krav på ersättning och besvara dem (grund för behandling: rättslig skyldighet)
 • Anordna utlottningar och tävlingar, skicka vinster samt publicera vinnare enligt tävlingsreglerna (grund för behandling: berättigat intresse)
 • Leverera och behandla beställningar gjorda i webbutiken (grund för behandling: avtal, rättslig skyldighet)
 • Utveckla webbsidan, analysera användningen samt anpassa marknadsföringen (grund för behandling: samtycke). Mer information om de cookies som Hesburger använder finns i vår Cookiepolicy.
 • Berättigat intresse som grund för behandling baseras på lagen och användning av det förutsätter att den registrerades intressen och rättigheter beaktas mycket noggrant. Berättigat intresse innebär behandling som väsentligen anknyter till den personuppgiftsansvarigas verksamhet och som Kunden rimligen kan anta tillhöra den personuppgiftsansvarigas verksamhet.

Personuppgifter får endast behandlas för i förväg definierade användningsändamål. Till exempel skickas inte direktmarknadsföring till Kunden baserat på de kunduppgifter som Kunden gett utan Kundens uttryckliga samtycke och kunduppgifterna behandlas inte på annat sätt i strid med denna beskrivning.

2. Vilka uppgifter samlas in och vilka är datakällorna?

Uppgifterna samlas in direkt från Kunden själv, då kunden är i kontakt med Hesburger till exempel för att ge kundfeedback eller för att delta i en tävling eller då Kunden utför ett ärende i Hesburgers webbutik. Sådana uppgifter är bland annat Kundens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer i Hesburgers Bonusklubb, uppgifter i anknytning till utlottnings- och tävlingssvar, tillstånd och samtycken, kontaktuppgifter till mottagaren av ett presentkort vid beställning av presentkort samt meddelande till mottagaren av presentkort.

Uppgifter samlas också in i samband med att tjänsten används. När Kunden uträttar ett ärende i Hesburgers webbutik sparas information om Kundens köp, som beställningstid och betalningsuppgifter, i registret. Vad gäller användningen av Hesburgers webbplats samlas information som rör användaren in, som IP-adress, webbläsare och tidpunkt för besöket.

3. Vilka behandlar personuppgifterna?

På Hesburger behandlas personuppgifter av personer i vars arbetsuppgifter det ingår att underhålla och administrera tjänsterna i fråga. För att behandla saken kan uppgifterna överlåtas internt i Hesburger-företagsgruppen.

Vi använder också tredjepartstjänster vid behandlingen av personuppgifter. Vi förutsätter att uppgifterna endast används för att uppfylla ovan beskrivna ändamål.

Uppgifter överlåts till följande parter utanför Hesburger:

 • Till företag som utövar Hesburger-verksamhet på franchiseprincip. Sådana uppgifter är bl.a. kundfeedback och kompensationsbegäran. De fullständiga namnen och kontaktuppgifterna till företag som utövar Hesburger-verksamhet presenteras på Hesburgers webbplats i anslutning till respektive verksamhetsplats uppgifter.
 • Till företag som ansvarar för underhåll och utveckling av Hesburgers IT-tjänster.
 • Till leverantören av betalningsförmedlingstjänster samt företag som tillhandahåller transporttjänster när det gäller webbutiken.
 • Till brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter om det behövs till följd av lag, förordning eller laglig begäran, för att utreda brott eller försvara sig mot eller framställa rättsliga anspråk.
 • Till försäkringsbolaget för skadereglering.
 • Till köparen av verksamheten vid eventuell försäljning av affärsverksamhet eller annat förretagsarrangemang.

  4. Överföring av uppgifter till tredje länder och skyddsåtgärder vid överföring

 Hesburger använder underleverantörer vid behandlingen av personuppgifter och i samband med detta behandlas uppgifterna också utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om personuppgifter överförs utanför EU eller EES-området säkerställer vi tillräckligt skydd av personuppgifterna till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. 

 5. Dataskydd

Hesburger vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Registret lagras elektroniskt. Användning av registret samt ändring och behandling av uppgifter sker endast med användaridentifiering med flera behörighetsnivåer genom en krypterad applikation. Endast utsedda personer som fått i uppdrag att underhålla och hantera systemet får använda registret. Uppgifterna i registret skyddas mot åtkomst utifrån och användningen av registret övervakas.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas enligt följande:

 • Kundfeedback och kompensationsbegäran: Uppgifterna raderas inom ett (1) år efter att Kunden lämnat kundfeedbacken. Uppgifterna kan dock sparas längre vid behov, om det finns ett motiverat skäl för det såsom kompensation som betalats till kund baserat på kundfeedback eller skadestånd eller något annat lagstadgat skäl.
 • Uppgifter om deltagare i utlottningar och tävlingar: Uppgifterna raderas då vinnaren har kontaktats och vinsterna har delats ut.
 • Personuppgifter och uppgifter om ärenden i webbutiken: Uppgifterna sparas så länge som det behövs enligt lagstiftning rörande bokföring och konsumentskydd.
 • Uppgifter från webbplatsen: Specificerad information om lagringstiden för cookies finns i vår separata Cookiepolicy.
 • Övriga kunduppgifter: Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla något av ovanstående behandlingsändamål. 
7. Gemensamt personuppgiftsregister med Facebook

Då Hesburger har gemensamma sidor på Facebook är Hesburger och Facebook Ireland Limited gemensamma personuppgiftsansvariga för besöksuppgifterna på Hesburgers sidor. Facebook behandlar sina användares personuppgifter i enlighet med sin egen integritetspolicy: www.facebook.com/privacy/. Facebook är huvudsakligen ansvarig för att följa dataskyddslagstiftningen samt trygga dataskyddet och den registrerades rättigheter i sina tjänster. Hesburger behandlar uppgifterna baserat på berättigat intresse.

Hesburger får information av Facebook om sådana uppgifter om en enskild registrerad som fastställts som offentliga, som uppgifter om användarnamn och profilbild. Vi behandlar endast uppgifterna för våra egna ändamål, som för att berätta om nya produkter och tjänster, bedriva marknadsföring, ta emot kundfeedback, köpa reklam av Facebook och mäta hur väl reklamen når användarna.

8. Information om automatiserat beslutsfattande (profilering)

Hesburger utför inte automatiserat beslutsfattande såsom profilering baserat på Hesburgers kundregister.

 

9. Kundens rättigheter

Kunden kan utöva nedanstående rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till Hesburger.

Rätt till åtkomst

Kunden har rätt att granska sina uppgifter.

Rätt att kräva rättelse av fel

Kunden har rätt att kräva rättelse av inexakta eller felaktiga uppgifter.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Kunden har rätt att kräva att hans eller hennes personuppgifter raderas från Kundregistret (”rätt att glömmas bort”). Hesburger vidtar åtgärder för att radera uppgifterna utan opåkallad försening på Kundens begäran såvida det inte finns juridiska skäl att neka raderingen. 

Rätt att begränsa och motsätta sig behandling av uppgifter

Kunden har rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter. Efter Kundens begäran ska Hesburger inte längre behandla Kundens personuppgifter, såvida det inte finns juridiska skäl för det.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Kunden har rätt att erhålla sina personuppgifter på ett organiserat och allmänt godtaget sätt så att Kunden kan överlåta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

10. Rätt att framställa klagomål

Kunden kan framställa ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till en myndighet i det EU-land som han eller hon bor i. Närmare information om nationella dataskyddsmyndigheter finns här:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

11. Vem ansvarar för dina personuppgifter i registret och vem kan du kontakta?

Personuppgiftsansvarig är Burger-In Oy.

Kontakta oss per brev eller e-post vid frågor om registret:

Burger-In Oy
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland
privacy@hesburger.fi

Uppdaterad version 2.2.2021