HESBURGERS BONUSKLUBB: INTEGRITETSPOLICY

Burger-In Oy (nedan ”Hesburger”) samlar in personliga uppgifter om medlemmarna (nedan ”du” eller ”Kund”) i Bonusklubben. Hesburger har förbundit sig att behandla uppgifterna enligt lagstiftning rörande skydd av personuppgifter.

Hesburger utvecklar kontinuerligt sina tjänster och kan med anledning därav vid behov behöva ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Ändringarna kan också baseras på ändringar i dataskyddslagstiftningen. Vi informerar i integritetspolicyn om den har uppdaterats. Vi rekommenderar att läsa igenom integritetspolicyn regelbundet. En aktuell version av integritetspolicyn presenteras på denna sida.

Vad behöver vi dina personuppgifter till?

Uppgifterna om Kunder i Hesburgers Bonusklubb-register behandlas för följande ändamål:

 • Erbjuda, utveckla och följa upp tjänster i anslutning till Bonusklubben
 • Sköta kundservicen och kundrelationen
 • Specificera och rikta bonuskrediteringar och stamkundsnivåer för Bonusklubben
 • Erbjuda registrerade användare tillgång till Hesburger-appen och utveckla appen
 • Administrera förhandsbeställningar och köp gjorda i Hesburger-appen samt utföra betalningstransaktioner
 • Analysera, gruppera och utveckla kundrelationer
 • Marknadsföring

Du kan få erbjudanden eller information om nya produkter och tjänster som Hesburger och restauranger i Hesburger-kedjan erbjuder. Erbjudandena skickas till den e-postadress, det telefonnummer eller den hemadress som du har angivit eller som notifikationer i Hesburger-appen. Du får erbjudanden och information om nya produkter och tjänster endast om vi har  ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas för ett sådant ändamål. Detsamma gäller förmåner och erbjudanden som eventuellt kommuniceras över andra digitala kanaler.

Vi strävar efter att skicka så intressant marknadsföring som möjligt till dig genom att rikta reklamen. Vi gör valet automatiskt genom att utvärdera t.ex. uppgifter om dina tidigare händelser och en eller flera demografiska faktorer (t.ex. ålder eller hemort). Något automatiserat beslutsfattande eller profilering enligt dataskyddsförordningen som skulle ha rättsliga effekter för Kunden utförs inte baserat på uppgifterna i registret.

Grunder för behandling av uppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är beroende på ändamålet med behandlingen och personuppgifterna:

 • Fullgörande av rättslig skyldighet
 • Kundens samtycke

Våra datakällör

Hesburger samlar in uppgifterna direkt från Kunden, då Kunden ansöker om medlemskap i Bonusklubben eller då Kunden som medlem i Bonusklubben uppdaterar sina uppgifter i Bonusklubbens sektion på Hesburgers webbplats eller i Hesburger-appen.

Hesburger inhämtar uppgifter om användningen av Bonusklubbkortet och  Kundens köp från Hesburger-restaurangernas försäljningssystem och Hesburger-appen.

Hesburger får information om en person som arbetar i Hesburger-kedjan från företag i samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning eller franchise-företagare för att erbjuda personalförmåner.

Vilken typ av uppgifter behandlas?

Kundens personliga uppgifter och kontaktuppgifter

Kundens för- och efternamn, adress, postnummer och -ort, telefonnummer, e-postadress, födelsedag, medlemsnummer i Bonusklubben, information om sammanslaget parallellmedlemskap i Bonuskontot samt namn på och e-postadress till förälder eller vårdnadshavare till en minderårig medlem i Bonusklubben. Registret innehåller information om samtycke med vilket vårdnadshavaren har godkänt behandlingen av en minderårigs personliga uppgifter. Vårdnadshavarens samtycke efterfrågas för personer under 15 år.

Registret innehåller uppgifter om användarnamn och lösenord för kunder som har registrerat sig på Hesburgers webbplats. Registret innehåller information om eventuellt samtycke med vilket Kunden har godkänt direktmarknadsföring per e-post, post eller mobiltelefon. För att kunna erbjuda personalförmåner innehåller registret information om huruvida Kunden är anställd i Hesburger-kedjan.

Information om transaktioner

Registret innehåller information om Kundens bonusberättigande köp, samlad outnyttjad bonus, stamkundsnivå i Bonusklubben och tidpunkten då nivån nåddes.

Information i anslutning till Hesburger-appen

Registret innehåller information om registrering för Hesburger-appen samt information om användning av appen (t.ex. datum och klockslag för registrering i appen, tidpunkt för tillägg och borttagning av betalkort, enhetsinformation, enhets-ID och IP-adress från Kundens telefon). Det mesta av informationen om användning av appen lagras bara tillfälligt. 

Kunden godkänner att användningen av innehållet i en del appar kräver behandling av Kundens platsinformation. Hesburger kan behandla Kundens platsinformation i den omfattning som krävs för att erbjuda tjänsten. Efter användningen raderas platsinformationen och informationen överlåts inte till tredje part. Användningen av platsinformation kan aktiveras och avaktiveras.

För presentkortet som skickas via appen, Hesburger-gåvan, registreras dessutom mottagarens telefonnummer och eventuellt bildmaterial som sparats som bakgrundsbild i presentkortet.

Vem får tillgång till eller kan granska Kundens uppgifter?

Personliga uppgifter överlåts till följande parter, om det behövs för att erbjuda Hesburgers tjänst:

1) Parter som ingår i samma koncern som Hesburger:

 • Till AS Hesburger, RigaBurger SIA och Hes-Pro Vilnius för marknadsföring. Dessa företag ansvarar för Hesburgers marknadsföring i respektive baltiska land.
 • Till Salmela-Yhtiöt Oy för tekniskt underhåll av Bonusklubben och för administrativa tjänster, inklusive underhåll och utveckling av Hesburger-appen.
 • Till AS Hesburger för underhåll av Bonusklubben och för administrativa tjänster.
 • Till  Hesburger restaurangföretag (franchisetagare) för att upprätthålla Bonusklubbens verksamhet, som t.ex. att möjliggöra bonusköp, erbjuda kundservice och besvara feedback från kunder.

2) Externa parter

 • Till företag som erbjuder IT-tjänster
 • Till företag som erbjuder marknadsföringstjänster, som att t.ex. ordna marknadsföringskampanjer till kunderna per e-post eller via andra digitala kanaler.
 • Till företag som utövar Hesburger-verksamhet och som inte ingår i Hesburgers koncernbolag för att upprätthålla Bonusklubbens verksamhet, som t.ex. att möjliggöra bonusköp. erbjuda kundservice och besvara feedback från kunder.
 • Stripe Payments Europe Limited på Irland behandlar Kundens kreditkortsuppgifter för att administrera betalningstransaktioner som gjorts i Hesburger-appen. Närmare information om dataskyddet för uppgifter som behandlas av Stripe finns i Stripes integritetspolicy (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy).
 • Till brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter vid begäran om information baserat på lokal lagstiftning.
 • Till försäkringsbolaget för skadereglering.

Hesburgers restaurangföretags fullständiga namn och platser finns på Hesburgers webbplats.

Överföring av uppgifter till tredje länder och skyddsåtgärder vid överföring

Hesburger använder underleverantörer vid behandlingen av personliga uppgifter och i samband med detta behandlas uppgifterna ocksåutanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om personliga uppgifter överförs utanför EU eller EES-området säkerställer vi tillräckligt skydd av personliga uppgifterna till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. 

Dataskydd

Hesburger vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personliga uppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Registret lagras elektroniskt. Användning av registret samt ändring och behandling av uppgifter sker endast med användaridentifiering med flera behörighetsnivåer genom en krypterad applikation. Endast utsedda personer som fått i uppdrag att underhålla och hantera systemet får använda registret. Uppgifterna i registret skyddas mot åtkomst utifrån och användningen av registret övervakas.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt. Uppgifterna sparas i princip så länge som Kunden är medlem i Bonusklubben. Uppgifterna raderas en månad efter att Kundens medlemskap i Bonusklubben upphör, med undantag för uppgifter som Hesburger måste spara längre av lagstadgade skäl.

Om bonuskontot inte har använts på två år avslutas Kundens medlemskap och personliga uppgifter i anslutning till medlemskapet raderas, med undantag för uppgifter som Hesburger måste spara längre av lagstadgade skäl.

Vad gäller Hesburger-gåvan raderas mottagarens telefonnummer om mottagaren inte är eller blir medlem i Bonusklubben, vilket är en förutsättning för att lösa in Hesburger-gåvan.

Gemensamt personuppgiftsregister med Facebook

Då Hesburger har gemensamma sidor på Facebook är Hesburger och Facebook Ireland Limited gemensamma personuppgiftsansvariga för besöksuppgifterna på Hesburgers sidor. Facebook behandlar sina användares personuppgifter i enlighet med sin egen integritetspolicy: www.facebook.com/privacy/. Facebook är huvudsakligen ansvarig för att följa dataskyddslagstiftningen samt trygga dataskyddet och den registrerades rättigheter i sina tjänster. Hesburger behandlar uppgifterna baserat på berättigat intresse.

Hesburger får information av Facebook om sådana uppgifter om en enskild registrerad som fastställts som offentliga, som uppgifter om användarnamn och profilbild. Vi behandlar endast uppgifterna för våra egna ändamål, som för att berätta om nya produkter och tjänster, bedriva marknadsföring, ta emot kundfeedback, köpa reklam av Facebook och mäta hur väl reklamen når användarna.

Kundens rättigheter

Kunden kan utöva nedanstående rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till Hesburger.

Rätt till åtkomst

Kunden har rätt att granska sina uppgifter i Bonusklubbens register. Kunden kan granska sina uppgifter genom att logga in i Bonusklubben på webbplatsen eller i Hesburger-appen. 

Rätt att kräva rättelse av fel

Kunden har rätt att kräva rättelse av inexakta eller felaktiga uppgifter. Kunden kan rätta felaktiga uppgifter på Bonusklubbens webbplats eller i Hesburger-appen. Om felet inte  kan rättas   på webbplatsen eller i appen ska Kunden kontakta Hesburger.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Kunden har rätt att kräva att Kundens personliga uppgifter raderas från Bonusklubbens register (”rätt att glömmas bort”). Alla uppgifter kan inte raderas om Kunden vill fortsätta vara medlem i Bonusklubben. Hesburger vidtar åtgärder för att radera uppgifterna utan opåkallad försening på Kundens begäran såvida det inte finns lagstadgade skäl att neka raderingen.

Rätt att begränsa och motsätta sig behandling av uppgifter

Kunden har rätt att begränsa behandlingen av sina personliga uppgifter. Efter Kundens begäran får Hesburger inte längre behandla Kundens personuppgifter, såvida det inte finns lagstadgade skäl för det. Begränsningen av behandlingen kan begränsa eller förhindra Kundens möjligheter att utnyttja Bonusklubbens tjänster. 

Kunden har när som helst rätt att neka till all direktmarknadsföring i anslutning till Bonusklubben, inklusive profilering för direktmarknadsföring. Kunden kan ändra sina direktmarknadsföringsinställningar genom att logga in i Bonusklubben på webbplatsen eller i Hesburger-appen. Möjligheten att återkalla samtycket till marknadsföring ges också i alla marknadsföringsmejl från Bonusklubben.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Kunden har rätt att erhålla sina personliga uppgifter på ett organiserat och allmänt godtaget sätt så att Kunden kan överlåta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att framställa klagomål

Om du anser att din integritet har kränkts kan du framställa ett klagomål till en myndighet i det EU-land som du bor i. Närmare information om nationella dataskyddsmyndigheter finns här:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080

Vem ansvarar för dina personuppgifter i registret och vem kan du kontakta?

Burger-In Oy
FO-nummer: 2031967-6
Slottsgatan 34
20100 Åbo
bonusklubi@hesburger.fi

Uppdaterad version 07.07.2022