HESBURGERS BONUSKLUBB: INTEGRITETSPOLICY

Burger-In Oy (nedan ”Hesburger”) samlar in personliga uppgifter från medlemmarna i Bonusklubben (nedan ”Du” eller ”Kund”). Hesburger behandlar personliga uppgifter i enlighet med lagen om skydd av personliga uppgifter.

Hesburger utvecklar kontinuerligt sina tjänster och kan med anledning därav vid behov behöva ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Ändringarna kan också baseras på ändringar i dataskyddslagstiftningen. Vi meddelar i integritetspolicyn om den har uppdaterats. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn regelbundetDenna sida innehåller den senaste versionen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Kundernas personliga uppgifter och uppgifter om transaktioner används för att tillhandahålla och utveckla Bonusklubbens tjänster, inklusive Hesburger-appen. Som en del av dessa tjänster specificerar och fördelar vi Bonuspoäng, nivåer i Bonusklubben och Bonusförmåner baserat på Kundens bonusinköp. Laglig grund för behandling av sådana uppgifter krävs för att vi ska uppfylla vårt avtal om tjänster för medlemskap i Bonusklubben, som du är del i, samt ditt samtycke för behandling.

Vi utför även statistisk profilering av Kunder baserat på Kundernas demografiska uppgifter och uppgifter om transaktioner. Denna behandling baseras på vår genuina vilja att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Vi kan använda din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress och notifikationer i Hesburger-appen för att skicka erbjudanden eller uppdateringar till dig om produkter och tjänster som vi eller restaurangerna i Hesburger-kedjan erbjuder endast om vi har ditt medgivande till det.

Om du har godkänt direktmarknadsföring kommer vi noggrant att välja ut mottagare av våra meddelanden för att göra dem så relevanta som möjligt för Kunderna. Mottagarna väljs automatiskt genom en utvärdering av Kundens transaktionshistorik och en eller flera demografiska attribut (såsom ålder eller stad). Det kallas ”profilering”.

Vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring och profilering baserat på vår genuina vilja att förbättra och utveckla våra tjänster och för att göra vår kommunikation med Kunderna så relevant som möjligt.

Våra datakällor

Hesburger samlar in uppgifter direkt från Kunden när han eller hon lämnar in en ansökan till Bonusklubben eller, efter att ha blivit medlem, uppdaterar dessa uppgifter på Bonusklubben-sidan på Hesburgers webbplats eller i Hesburger-appen.

Hesburger inhämtar uppgifter om användningen av Bonusklubbkortet och Kundens köp från Hesburger-restaurangernas försäljningssystem och Hesburger-appen.

Vilken typ av uppgifterna behandlar vi?

Kundernas personliga uppgifter och kontaktuppgifter

Kundens för- och efternamn, adress, postnummer och -ort, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, information om parallellmedlem knuten till Bonuskontot och namn och e-postadress till en förälder eller förmyndare till medlemmar yngre än 15 år.Registret innehåller information om förälderns eller förmyndarens medgivande till behandling av barnets personliga uppgifter.

Användarnamnet och lösenordet för kunder som är registrerade på Hesburgers webbplats sparas. Registret innehåller information om Kundens medgivande till direktmarknadsföring via e-post, post och sms. För att Hesburger ska kunna erbjuda personalförmåner innehåller registret information om huruvida Kunden är anställd i Hesburger-kedjan.

Information om transaktioner

Information om köp som berättigar kunden till Bonuspoäng, oanvända Bonuspoäng, Kundens Bonusklubbnivå och datumet då denna nivå nåddes.

Information relaterad till Hesburger-appen

Information om registrering för Hesburger-appen och apprelaterad information (t.ex. datum och tidpunkt för registrering av ansökan, datum för tillägg och borttagning av betalkort, enhetsinformation erhållen från Kundens telefon, enhetsnummer och IP-adress) sparas i registret. Merparten av informationen om användning av appen sparas endast tillfälligt. 

Kunden godtar att användningen av en del appinnehåll kräver att Kundens platsinformation behandlas. Hesburger kan behandla Kundens platsinformation i den omfattning som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Efter att platsinformationen använts raderas den och kommer inte att överföras till tredje part. Användningen av platsinformation kan aktiveras och avaktiveras.

Vem kan ta emot eller få tillgång till Kundens uppgifter?

Personliga uppgifter överlämnas till följande parter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster:

1)       Parter som tillhör samma koncern som Hesburger:

  • AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius i marknadsföringssyfte. Dessa företag producerar marknadsföringen för respektive baltiska land.
  • Salmela-Yhtiöt Oy för tekniskt underhåll och administrativa tjänster i Bonusklubben inklusive underhåll och utveckling av Hesburger-appen.
  • AS Hesburger för underhåll och administrativa tjänster.
  • Hesburgers restaurangföretag (franchisetagare) för driftmässiga tjänster, som att möjliggöra Bonusklubbköp, tillhandahålla kundservice och svara på feedback från kunder.

2) Externa parter

  • Företag som underhåller och utvecklar Hesburger-appen.
  • Företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster såsom implementering av direktmarknadsföringskampanjer till kunder via post och e-post.
  • Hesburgers restaurangföretag (franchisetagare), som inte ingår i Hesburger-koncernen, för driftmässiga tjänster, som att möjliggöra Bonusklubbköp, tillhandahålla kundservice och svara på feedback från kunder.
  • Stripe Payments europé Limited, Irland, för insamling av information om Kundernas kreditkort för att hantera betalningstransaktioner som gjorts i Hesburger-appen. Närmare information om skydd av uppgifter som behandlas av Stripe finns i Stripes integritetspolicy (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy).
  • Brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter vid begäran om uppgifter baserat på lokala bestämmelser.  
  • Försäkringsbolag för skadereglering.

Hesburgers restaurangföretags fullständiga namn och platser finns på Hesburgers webbplats.

Om personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen (EU) ellerEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) säkerställer vi tillräckligt skydd av personuppgifterna  bland annat genom att avtala om frågor i anslutning till behandling av personuppgifter på det sätt som avses i dataskyddslagstiftningen, som genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och/eller baserat på ramverket EU-US Privacy Shield.

Följande mottagare kan behandla personuppgifter utanför EU/EES: SendGrid Inc.(förmedling av marknadsföringsmejl: Kundens namn och e-postadress).

Dataskydd

Hesburger vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personliga uppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Registret lagras elektroniskt. Användning av registret samt ändring och behandling av uppgifter sker endast med användaridentifiering med flera behörighetsnivåer genom en krypterad applikation. Endast utsedda personer som fått i uppdrag att underhålla och hantera systemet får använda registret. Uppgifterna i registret skyddas mot åtkomst utifrån och användningen av registret övervakas.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna sparas så länge som du är medlem i Bonusklubben. Uppgifterna raderas inom en månad efter att Kundens medlemskap i Bonusklubben upphört. Om Bonuskontot inte använts på två år avslutas Kundens medlemskap och personliga uppgifter i anknytning till medlemskapet raderas.

Kundens rättigheter

Kunden kan utöva nedanstående rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till Hesburger.

Rätt till åtkomst

Kunden har rätt att granska sina uppgifter i Bonusklubbens register. Kunden kan granska uppgifterna genom att logga in på Bonusklubbens webbsida eller i Hesburger-appen. 

Rätt att kräva rättelse av fel

Kunden har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden kan rätta felen på Bonusklubbens webbsida eller i Hesburger-appen. Om felet inte kan rättas på webbsidan eller i appen bör Kunden kontakta Hesburger.

Rätt att kräva radering av uppgifter

Kunden har rätt att kräva att hans eller hennes personliga uppgifter raderas från Bonusklubbens register (”rätt att glömmas bort”). Alla uppgifter kan inte raderas om Kunden vill behålla sitt medlemskap i Bonusklubben. Hesburger vidtar åtgärder för att radera uppgifterna utan opåkallad försening på Kundens begäran såvida det inte finns juridiska skäl att neka raderingen.

Rätt till begränsning av behandling

Kunden har rätt att begränsa behandlingen av sina personliga uppgifter. Efter Kundens begäran ska Hesburger inte längre behandla Kundens personliga uppgifter, såvida det inte finns juridiska skäl för det. En begränsning kan begränsa eller förhindra Kundens möjligheter att utnyttja Bonusklubbens tjänster.  

Kunden har när som helst rätt att neka till all direktmarknadsföring, inklusive profilering i direktmarknadsföringssyfte, i anknytning till Bonusklubben. Kunden kan logga in på Bonusklubbens webbsida eller i Hesburger-appen för att ändra inställningarna för direktmarknadsföring. Bonusklubbens alla reklam-e-postmeddelanden inkluderar också möjligheten att avprenumerera.

Rätt till överföring av uppgifter mellan system

Kunden har rätt att erhålla sina personliga uppgifter på ett organiserat och allmänt godtaget sätt så att Kunden kan överlåta uppgifterna till en annan datakontrollant för personliga uppgifter.

Rätt att framställa klagomål

Om du anser att din rätt till integritet har kränkts kan du framställa ett klagomål till en myndighet i det EU-land du bor i. En lista över nationella dataskyddsmyndigheter och deras kontaktuppgifter finns här:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Vem kontrollerar dina personliga uppgifter och vem kan du kontakta?

Burger-In Oy
Organisationsnummer: 2031967-6
Slottsgatan 34
20100 Åbo, Finland
bonusklubi@hesburger.fi